สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายสมคิด  สายบัว (คิด)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Somkid Saybua
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานรับผิดชอบขับรถยนต์และยานพาหนะของสำนักงานและจัดทำรายงาน
2) งานควบคุมดูแลการบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน
4) งานกิจกรรม ๕ส พื้นที่ห้องเก็บของหน้าห้องน้ำ,พื้นที่ห้อง Server
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 081-265-5418  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : somkid.s@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin