สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายทรงพล  นามวงษา (หนุ่ม)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Songphon Namwongsa
ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนและติดตามการตรวจสอบเวชระเบียน
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานการตรวจสอบก่อนและหลังจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และอุปกรณ์อวัยวะ
    เทียมผ่านระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Audit : eMA) 
2) งานสนับสนุนภารกิจตรวจสอบเวชระเบียน
3) งานสนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ(MIS) เพื่อใช้กำกับติดตามและประเมินผล
4) งานสนับสนุนการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 091-827-5159  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : songphon.n@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin