สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.ศันสนีย์  คำจันทา (แหว๋ว)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Sunsanee Komjunta
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานสนับสนุนภารกิจคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่(อคม.)และคณะทำงานภายใต้อคม.เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเหตุเกิดซ้ำในพื้นที่
2) งานแก้ไขปัญหาเหตุเกิดซ้ำจากกรณีชดเชยความเสียหายผู้รับบริการ(ม.41) ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการ อคม.ระดับเขต 
3) งานรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนตาม ม.57,59 และเรื่องร้องเรียนอื่นๆระดับเขต
4) งานรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระดับเขต
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5238  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : sunsanee.k@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin