สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางสุภาภรณ์  ก่อตั้งทรัพย์ (อ้อย)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Mrs.Supaporn Kortungsap
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ยืนยันการสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ประเภทปฐมภูมิ ประจำ รับการส่งต่อทั่วไป และรับส่งต่อเฉพาะด้าน  ผ่านระบบโปรแกรม HRA (Hospital registration and announcement) และจัดเครือข่ายหน่วยบริการ Master Cup
2) ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ  ระบบพิสูจน์ตัวตน  Authentication ติดตามกำกับ ศักยภาพ การปรับเปลี่ยน transform CPP to KTB เพื่อให้หน่วยบริการได้รับการชดเชย
3) งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ (Effective coverage) ได้แก่ ความพอเพียงและความครอบคลุมของหน่วยบริการ
4) งานขับเคลื่อน/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบส่งต่อของหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
5) งานสนับสนุนหน่วยบริการให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
6) งานนวัตกรรมปฐมภูมิ New Normal  เฉพาะรายการ คลินิกพยาบาล, Lab นอกหน่วย, Lab anywhere, คลินิกกายภาพ 
7) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5239  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : supaporn.k@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin