สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายสุรชัย  ศรีอาราม (ที)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Surachai Sriaram
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับหน่วยบริการ(MIS Hosp) เพื่อใช้สนับสนุนการกำกับติดตามและประเมินผล
2)งานพัฒนาApplicationและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการเบิกจ่ายชดเชยตามชุดมาตรฐานข้อมูล (Claim Standard dataset)
3)งานวิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูล (feedback) ผลการดำเนินงานที่เป็นจุดเน้นสำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบ
4) งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศ(MIS) เพื่อใช้กำกับติดตามและประเมินผล
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 088-354-2540  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : surachai.s@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin