สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.เยี่ยมอุบล  สุขเสริม (เยี่ยม)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Yiemubol Sookserm
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) การบริหารจัดการกองทุน PP ที่มีการเบิกจ่ายในลักษณะ Fee Schedules  
2) งานขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและบริการ New normal เพื่อลดความแออัดของหน่วยบริการ เฉพาะรายการ telehealth และ รพ.เอกชน ที่เข้าร่วม PP
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LTC/กองทุนฟื้นฟูจังหวัด) 
4) งานบริการแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม งานจิตเวชในชุมชน และงาน IMC 
5) งานติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยบริการ
6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5218  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : yiemubol.s@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน