สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางชาลิณี  ปิยะประสิทธิ์ (มะเหมี่ยว)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Chalini Piyaprasit
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานบริการเครือข่ายโรคที่มีอัตราตายสูง (โรคหัวใจ/บาดเจ็บทางศีรษะ/ทารกแรกเกิด)
- งานบริการเครือข่าย Service Plan
- งานบริการโรคเฉพาะ (มะเร็งทุกประเภท)
- งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการหน่วยบริการรับส่งต่อ
- งานบริหารจัดการโรค Cataract และ laser DR
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5237  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : chalini.p@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ