สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายประกิต  พันธ์สุนันนนท์ (กิต)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Prakit Pansunannon
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) วางแผน สนับสนุน ติดตาม กำกับ การจัดบริการ ดังนี้
- บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
- บริการการแพทย์แผนไทย
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

 

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 098-279-7702  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : prakit.p@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ