สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ขอเลื่อนการประชุมบูรณาการเ...
ขอเลื่อนการประชุมบูรณาการเ...

    ตามที่  กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมีรายงานอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่กระจายไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยในปัจจุบัน  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี  ได้มีการติดตาม เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ

    ในการนี้   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี  จึงพิจารณาขอเลื่อนการประชุมบูรณาการงานคุ้มครองสิทธิ์เครือข่ายรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในเขตพื้นที่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 19  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา 08.30 &ndash 17.00 น. ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี  ( รายละเอียดในหนังสือที่อ้างถึง ) ออกไปอย่างไม่มีกำหนด  เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความปลอดภัยเพียงพอแล้วสำนักงานฯจะแจ้งกำหนดการประชุมเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 10/04/2564