สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมเพื่อตรวจอบเวชระเบียนรองเท้าเบาหวาน/อปท. ผู้ป่วยนอก
วันที่ : 23/01/2561 - 26/01/2561
สถานที่ : ห้องประชุม สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
จังหวัด :อุบลราชธานี
แก้ไข/ลบรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร จองห้องพัก วันที่เข้าพัก
1. 20171223080057 นายอนิวรรต  เสงี่ยมศักดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0813903790 ไม่จอง
2. 20171224075856 นางสาวกาญจนา  สมาทอง พยาบาลวิชาชีพ รพ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 0954931465 ไม่จอง
3. 20171224100707 นางกนกวรรณ  มิ่งขวัญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0819750997 ไม่จอง
4. 20171224144400 นางเนตรชนก  ฤทธิ์ทรงเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เลือกหน่วยงาน จังหวัดยโสธร 0868681219 จองคู่กับ เวลา 13 00
5. 20171225135000 นางสุนิดา  แสงย้อย หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ รพ.ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 0819991584 จองคู่กับ 24 01 2561 เวลา 13 00
6. 20171228071933 นางศุนัญญา  มีทอง พยาบาลวิชาชีพ รพ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0944721635 จองคู่กับ นางสารภีพรรน์ บุญเฉลียว เวลา 13 00
7. 20171230121855 นายปริญญา  นพเก้า นายแพทย์ขำนาญการพิเศษ รพ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0879955455 ไม่จอง
8. 20180102163725 นางพรเพ็ญ  แก้วยก พยาบาลวิชาชีพ รพ.เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 0918284658 ไม่จอง
9. 20180102173647 นางพรเพ็ญ  แก้วยก พยาบาลวิชาชีพ รพ.เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 0918284658 ไม่จอง
10. 20180103084307 นางสาวกาญจนา  สายเบาะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 0899495754 ไม่จอง
11. 20180103084506 นางสาวกาญจนา  สมาทอง พยาบาลวิชาชีพ รพ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 0954931465 ไม่จอง
12. 20180103084707 นางสาววรรณวิสา  กาญจนาพิทักษ์ชัย นายแพทย์ กรุณารอสักครู่... จังหวัดอุบลราชธานี 0819540098 ไม่จอง
13. 20180103143906 นางสาวสารภีพรรน์  บุญเฉลียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0815939289 จองคู่กับ นางศุนัญญา มีทอง เวลา 13 00
14. 20180103172200 นายปัณณธร  เลิศเอกธรรม นายแแพทย์ปฏิบัติการ รพ.เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 0868758004 ไม่จอง
15. 20180104131824 นางกูลจิตร  รุญเจริญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0918290490 ไม่จอง
16. 20180104140535 นางสาวศรัณย์รัชต์  ร้านจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0800024942 ไม่จอง
17. 20180108145317 นางเป่ยมศรี  คำทวี พยาบาลวิชาชีพ รพ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 99999999 จองคู่กับ เนตรชนก 24 01 2561 เวลา 13 00
18. 20180110155053 นายสุวัฒน์  จินดามณีมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0868531417 จองคู่กับ 24 01 2561 เวลา 13 00
19. 20180112133219 นางศศิณัฏฐ์  ศรีโรจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0896674674 ไม่จอง
 ส่งออกเป็น Excel
หมดเขตลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |