สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุม“ชี้แจงระบบข้อมูลแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผังบัญชี สป.สธ.” โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ : 16/01/2562 - 17/12/2562
สถานที่ : ห้องประชุม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จังหวัด :นครราชสีมา
แก้ไข/ลบรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร จองห้องพัก วันที่เข้าพัก
1. 20181220091343 นางภิณญ์ญากาญจน์  เผ่าภูรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 081 9667410 ไม่จอง
2. 20181220101017 นางสาวอารีภรณ์  บุญเนาว์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 081 9667410 ไม่จอง
3. 20181220102820 นางนลินรัตน์  สอิ้งทอง เจ้าพนักงานการเงินและชัญชีชำนาญงาน รพ.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 0817608461 ไม่จอง
4. 20181220102944 นายจำเนียร  เพ็ชรรักษา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน รพ.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 0817608461 ไม่จอง
5. 20181220113452 นางสาววรัญญา  น้อยทรง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0611109839 จองคู่กับ นางกาญจนา วังคะฮาต 15 01 2562 เวลา 12 00
6. 20181220113743 นางกาญจนา  วังคะฮาต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0898424661 จองคู่กับ น.ส.วรัญญา น้อยทรง 15 01 2562 เวลา 12 00
7. 20181220113904 นางสาวอรศรี  กีฬา นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.พนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0850053795 จองคู่กับ นางวิไล ใจแก้ว 15 01 2562 เวลา 13 00
8. 20181220114230 นางวิไล  ใจแก้ว จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.พนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0872531834 จองคู่กับ น.ส.อรศรี กีา 15 01 2562 เวลา 13 00
9. 20181221085711 นางกาญจพร  บุตรจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สสจ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0850168219 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 13 00
10. 20181221094942 นางสาวมณีวรรณ  สดชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี เลือกหน่วยงาน จังหวัดอุบลราชธานี 0857648966 ไม่จอง
11. 20181221102437 นายณฐพงศ์  ธรรมบุญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รพ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 097 3360898 ไม่จอง
12. 20181221125528 นางพัฒนาวดี  การุณย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 0629848715 จองคู่กับ นางพรไพบูลย์ พงษ์ไพรัตน์ 15 01 2562 เวลา 13 00
13. 20181221125710 นางพรไพบูลย์  พงษ์ไพรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รพ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 0819990696 จองคู่กับ นางพัฒนาวดี การุณย์ 15 01 2562 เวลา 13 00
14. 20181221141353 นางสาวไพรวัลย์  กาลจักร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กุดชุม จังหวัดยโสธร 045789425 7 จองคู่กับ นางอรทัย ช่างไชย 15 01 2562 เวลา 14 00
15. 20181221141613 นางขวัญใจ  บุญเสริม จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.กุดชุม จังหวัดยโสธร 045789425-7 จองคู่กับ นส.ไพรวัลย์ กาลจักร์ 15 01 2562 เวลา 14 00
16. 20181223142007 นางทัศนีพร  ภูพวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0883772498 จองคู่กับ นางจุฑามาศ ศรีอาราม 15 12 2561 เวลา 13 00
17. 20181223142056 นางจุฑามาศ  ศรีอาราม นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0883772498 ไม่จอง
18. 20181224085907 นายลำไพร  ธรรมวัตร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 045668117 1031 ไม่จอง
19. 20181224092727 นางไพจิตร  มฎารักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 0982542189 ไม่จอง
20. 20181224092851 นางสาวสุจิตตา  วรรณทาป เจ้าพนักงานธุรการ รพ.ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 099 4723838 ไม่จอง
21. 20181224093627 นางดวงจันทร์  นัดสด นักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 0989600906 จองคู่กับ นางสาวกาญจนา สายเบาะ 15 01 2562 เวลา 13 00
22. 20181224093813 นางสาวกาญจนา  สายเบาะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 0899495754 จองคู่กับ นางดวงจันทร์ นัดสด 15 01 2562 เวลา 13 00
23. 20181224094911 นางสาวลำใย  ศิริบูรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0819557190 จองคู่กับ เวลา 13 00
24. 20181224100753 นางยมลภัทร  มะลิเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รพ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 0892813003 จองคู่กับ เวลา 13 00
25. 20181224100954 นางสาวรัชดาภรณ์  โพธิยา นักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 0877209573 จองคู่กับ เวลา 13 00
26. 20181224110005 นางเกษก่อง  สีหะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 089 7175740 จองคู่กับ นางสาวลำใย ศิริบูรณ์ 15 01 2562 เวลา 13 00
27. 20181224113000 นางสาวสุพาภรณ์  คนองเดช นักวิชาการสาธารณสุข รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี 0956585654 ไม่จอง
28. 20181224133849 นางสาวเพ็ญประภา  อาจคำพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รพ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 0951801859 จองคู่กับ นางสาวรัชณี ไชยเพชร 15 01 2562 เวลา 13 00
29. 20181224140016 นางสาวรัชณี  ไชยเพชร เจ้าพนักงานธุรการ รพ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 0895721346 จองคู่กับ นางสาวเพ็ญประภา อาจคำพันธ์ 15 01 2562 เวลา 13 00
30. 20181224150739 นางเรืองลักษณ์  จันทรุทิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 0933249908 จองคู่กับ น.ส.กนกวรรณ วงศ์เลิศประยูร 15 01 2562 เวลา 16.00
31. 20181224151331 นางสาวกนกวรรณ  วงศ์เลิศประยูร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 045795015 ไม่จอง
32. 20181225111600 นางเตือนจิตร  จันทรโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 042 699238 จองคู่กับ นส.ภิญญาพัชญ์ จันทร์เจริญ 15 มกราคม เวลา 13 00
33. 20181225111800 นางสาวภิญญาพัชญ์  จันทร์เจริญ นักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 042 699238 จองคู่กับ นางเตือนจิตร จันทรโคตร 15 มกราคม เวลา 13 00
34. 20181225125859 นางสาวสกุณา  สารีอาจ จพ.ธุรการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 0807339058 ไม่จอง
35. 20181225125948 นางสาววราพร  อ่อนโยน จพ.การเงิน โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 0863281646 ไม่จอง
36. 20181226083810 นางพัชรนันท์  สุตนนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 0872536707 จองคู่กับ นางกมลวรรณ พัธุมี 15 01 2562 เวลา 13 00
37. 20181226084745 นางกมลวรรณ  พันธุมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 0956013305 จองคู่กับ นางพัชรนันท์ สุตนนท์ 15 01 2562 เวลา 13 00
38. 20181226093324 นายประสพ  อินสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0862554729 ไม่จอง
39. 20181226103209 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตน์ตนา  นนไพวัลย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.ทรายมูล จังหวัดยโสธร 0868589200 ไม่จอง
40. 20181226103329 นายณัฏฐชัย  คำแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 045697050 ต่อ 123 ไม่จอง
41. 20181226103425 นายกฤติธัช  ทองอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ทรายมูล จังหวัดยโสธร 0873315262 ไม่จอง
42. 20181226111418 นางสาวศิริพร  ไชยสัตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 081 7255069 จองคู่กับ เวลา 13 00
43. 20181226111928 นางสาวศิริพร  ไชยสัตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 081 7255069 จองคู่กับ เวลา 13 00
44. 20181226152218 ศิรินทร์ธร  หนองกก นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 0831276655 จองคู่กับ น.ส.จีรนันท์ เขียวกระเบื้อง 15 01 2562 เวลา 14.00
45. 20181226152516 นางสาวจีรนันท์  เขียวกระเบื้อง นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 0831276655 จองคู่กับ น.ส.ศิรินทร์ธร หนองกก 15 01 2562 เวลา 14.00
46. 20181226153630 นางสาวสุพาภรณ์  คนองเดช นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 0831276655 ไม่จอง
47. 20181227093804 นางสาวนันทิยา  ผาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน รพ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0817606518 จองคู่กับ น.ส.วราภรณ์ โคธา 15 01 2562 เวลา 13 00
48. 20181227094222 นางสาววราภรณ์  โคธา นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0887274218 จองคู่กับ น.ส.นันทิยา ผาแก้ว 15 01 2562 เวลา 13 00
49. 20181227094616 นายนิติชัย  ทุมนันท์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0819763599 ไม่จอง
50. 20181227094902 นางเพ็ญแข  สอาดยิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 0897096782 ไม่จอง
51. 20181227095024 นางณัทชุดา  จิรทวีธรรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 0818717170 ไม่จอง
52. 20181227095146 นางรุ่งรัตนา  แสนวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 0831259566 ไม่จอง
53. 20181227143727 นางณัฐธยาน์  กลางประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 0918616259 จองคู่กับ นางปาริชาต แสนโคตร 15 01 2562 เวลา 13 00
54. 20181227143941 นางปาริชาต  แสนโคตร จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 0918616259 จองคู่กับ นางณัฐธยาน์ กลางประพันธ์ 15 01 2562 เวลา 13 00
55. 20181227165806 นางสาวภรณ์ทิพย์  จันทร์เพชร เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร 0837380109 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 13 00
56. 20181228103042 นางสาวสุนิสา  สมบูรณ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี อบต.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 0626725716 ไม่จอง
57. 20181228111350 นางปสุตา  ทางาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 045609055 ไม่จอง
58. 20181228111648 นายกิตติพนธ์  นพพันธ์ เจ้าพนักงานเวชสถติปฏิบัติงาน รพ.น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 0956102766 ไม่จอง
59. 20181228130156 นางสาวเบญจมาศ  อุ่นเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รพ.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 0854953171 จองคู่กับ นางสาวมยุรา สุนิพันธ์ 15 01 2562 เวลา 13 00
60. 20181228131738 นางชิณสา  พระโสภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0854141866 จองคู่กับ นางสาวบุษบา ดวงศรี 15 01 2562 เวลา 13 00
61. 20181228131848 นางสาวบุษบา  ดวงศรี นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0868794725 จองคู่กับ นางชิณสา พระโสภา 15 01 2562 เวลา 13 00
62. 20181228134258 นางสาววิจิตรภรณ์  ไชยโอชะ นักวิชาการการเงินและบัญชี อบต.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 099016573 ไม่จอง
63. 20181228144526 นางสาวรัชดาภรณ์  โพธิยา นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 0877209573 ไม่จอง
64. 20181228154742 นางสาวมยุรา  สุนิพันธ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน รพ.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 0933242009 จองคู่กับ นางสาวเบญจมาศ อุ่นเจริญ 15 01 2562 เวลา 13 00
65. 20181229145335 นายเดชาวัฒน์  อำนวย นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ 0823782898 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 17 00
66. 20181229145511 นางสาวมลทญา  โคสารคุณ นักจัดการงานทั่วไป รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ 0898268121 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 17 00
67. 20190102081457 นายวิทยา  ธารประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 042611430 จองคู่กับ นายสุทิน สลสงสิงห์ 15 01 2562 เวลา 13 00
68. 20190102081646 นายสุทิน  สลางสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0898415502 จองคู่กับ นายวิทยา ธารประเสริฐ 15 01 2562 เวลา 13 00
69. 20190102083613 นางสาวดาวใจ  สอนอาจ นักวิชาการเงินและบัญชี รพร.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0636349289 ไม่จอง
70. 20190102083829 นางสาวธวัลรัตน์  ชาลีนิวัตร นักวิชาการเงินและบัญชี รพร.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0913686349 ไม่จอง
71. 20190102092308 นางสุปรานี  พรพิริยะศานติ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 042611430 จองคู่กับ นางนิตยา ใจวงษ์ 15 01 2562 เวลา 13 00
72. 20190102092513 นางนิตยา  ใจวงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 0832912644 จองคู่กับ นางสุปรานี พรพิริยศานติ 15 01 2562 เวลา 13 00
73. 20190102094210 นางสาวปิยะนุช  หลักเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0817905596 จองคู่กับ นางนวรัตน์ ขัมภกิจ 15 01 2562 เวลา 13 00
74. 20190102094954 นางนวรัตน์  ขัมภกิจ จพ.การเงินและบัญชี รพ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0833836226 จองคู่กับ นางสาวปิยะนุช หลักเพชร 15 01 2562 เวลา 13 00
75. 20190102101555 นายไชยา  อินทนาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพร.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร 0868776974 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 16 00
76. 20190102101932 นางสาวมุกดา  ขุนทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพร.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร 0866483579 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 13 00
77. 20190102115543 นางสาวดาหวัน  ชาวมูล นักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0876189688 จองคู่กับ นางสาวอรอุมา ผลศิริ 15 01 2562 เวลา 13 00
78. 20190102115738 นางสาวอรอุมา  ผลศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0971902955 ไม่จอง
79. 20190102115857 นางอาลิดา  หาทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0876189688 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 13 00
80. 20190102134311 นางสาวกรกมล  ทานกวีวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0992939541 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 13 00
81. 20190102135204 นางพิมพ์ณดา  ธรรมรังษี นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รพ.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 086 859 2120 จองคู่กับ นางสุจินดา ล้วนกล้า 15 01 2562 เวลา 13 00
82. 20190102135352 นางสุจินดา  ล้วนกล้า นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 082 3097854 จองคู่กับ นางพิมพ์ณดา ธรรมรังษี 15 01 2562 เวลา 13 00
83. 20190102144229 นางสำลี  เวชกามา นวก.เงินและบัญชีชำนาญการ รพ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 0854792503 จองคู่กับ เวลา 13 00
84. 20190102145637 นางนันทิยา  ทองมงคล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 0854792503 จองคู่กับ เดี่ยว 15 01 2562 เวลา 18 00
85. 20190102154336 นางวิไลวรรณ  สีงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 045543250 จองคู่กับ นางอรอนงค์ สุขไชย 15 01 2562 เวลา 13 00
86. 20190102154522 นางอรอนงค์  สุขไชย นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0853164694 จองคู่กับ นางวิไลวรรณ สีงาม 15 01 2562 เวลา 13 00
87. 20190102161338 นางจารุณี  วีระพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0834197026 จองคู่กับ นาง ภัทรสุดา แหล่งสนาม 15 01 2562 เวลา 13 00
88. 20190102161552 นางภัทรสุดา  แหล่งสนาม นักวิชาการพัสดุ รพ.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0821373544 ไม่จอง
89. 20190103080939 นางจิราภรณ์  นิสัยกล้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 088 264 2365 ไม่จอง
90. 20190103081515 นางสาวพรพิมล  พรมชาติ เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 09333735174 ไม่จอง
91. 20190103082629 นางสาวอนัฐติยา  บำรุงรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 0909295647 ไม่จอง
92. 20190103083147 นายพรชัย  ระบกเวีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 0892229396 จองคู่กับ เวลา 13 00
93. 20190103092508 นางสาววรุณี  ศรีไสย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0864608050 จองคู่กับ เวลา 13 00
94. 20190103093149 นางสาวพัสสมน  รัชต์สุพลโชค พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0838929872 ไม่จอง
95. 20190103112031 นายชนะชัย  ราษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 0890324355 ไม่จอง
96. 20190103112133 นางสาวสุภาพร  ศรชัย นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 0885904049 ไม่จอง
97. 20190103112242 นางสาวอรทัย  พึ่งพัก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 0885904049 ไม่จอง
98. 20190103133750 นางสาวธารทิพย์  กองเงิน เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 065 2645844 จองคู่กับ นางสาวสุนีย์ บุญศิริษานนท์ 15 01 2562 เวลา 13 00
99. 20190103134047 นางสาวสุนีย์  บุญศิริษานนท์ เจ้าพนักการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 094 3794864 จองคู่กับ นางสาวธารทิพย์ กองเงิน 15 01 2562 เวลา 13 00
100. 20190103160721 นายปรเมศ  แย้มงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0958985396 ไม่จอง
101. 20190103160847 นายนคร  พันคู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0958985396 จองคู่กับ นายอุทิศ นันทะมาตย์ 15 01 62 เวลา 13 00
102. 20190103160942 นายอุทิศ  นันทะมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0958985396 จองคู่กับ นายนคร พันคู 15 01 62 เวลา 13 00
103. 20190104093520 นางสาววรรณิภา  ภูมิศรี นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 0956059243 จองคู่กับ นางอุบลวรรณ บุญเลิศ 15 มค.2562 เวลา 13 00
104. 20190104093713 นางอุบลวรรณ  บุญเลิศ เจ้าพนักงานพิมพ์ ส 3 ปฏิบัติงานในหน้าที่ จพ.เวชสถิติ รพ.เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 0910161183 ไม่จอง
105. 20190104101854 นางสาวรุ่งธิวา  แถลงสุข นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0910122442 ไม่จอง
106. 20190104110923 นายสนั่น  เทียนทอง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 081 7188455 จองคู่กับ พักเดี่ยว 15 01 2562 เวลา 13 00
107. 20190104111118 นางภัทราพร  อนุสรณ์ จพ.ธุรการชำนาญงาน รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0862592910 จองคู่กับ นางสาวนิภาพร พันธ์งาม 15 01 2562 เวลา 13 00
108. 20190104111252 นางสาวนิภาพร  พันธ์งาม นวก.การเงินและบัญชี รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0821119055 จองคู่กับ นางภัทราพร อนุสรณ์ 15 01 2562 เวลา 13 00
109. 20190104134950 นางอัมพิกา  มลสิน เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0867931352 ไม่จอง
110. 20190104135137 นางสาวอารุณี  แก้วพิลา เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ รพ.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0867931352 ไม่จอง
111. 20190104141631 นางสาวรัตนาวดี  บุตรภักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 0985865635 จองคู่กับ นางสาวโศจิรัตน์ วรรณทวี 15 01 2562 เวลา 13 00
112. 20190104141916 นางสาวโศจิรัตน์  วรรณทวี เจ้าพนักงานทัตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 0910368862 จองคู่กับ นางสาวรัตนาวดี บุตรภักดิ์ 15 01 2562 เวลา 13 00
113. 20190107092551 นางสาวขวัญเรือน  ถาวร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 0885832082 จองคู่กับ 16 1 62 เวลา 00.30
114. 20190107093730 นางสาววายุรี  เทพนรินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 0854196914 ไม่จอง
115. 20190107104146 นายวรพงศ์  หงษ์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 0885832082 ไม่จอง
116. 20190107111448 นางปัทมาวรรณ  บุตรเพชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0885818788 จองคู่กับ นางประนอม มณฑาจันทร์ 15 01 2562 เวลา 18 00
117. 20190107112428 นายเอกสถิต  มั่นคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0815937329 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 13 00
118. 20190107141023 นางสาวนางสาวฉันทนา  บุญหาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 0897827325 จองคู่กับ เวลา 12 00
119. 20190107160530 นางวารีณัฏฐ์  วิเศษหมื่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รพ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 0897853448 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 13 00
120. 20190108084913 นางสาวปนัดดา  ปลื้มจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รพ.ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 097 3410079 ไม่จอง
121. 20190108141002 นางสาวสมถวิล  ชาริโท เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 091 8299635 จองคู่กับ นางสุภา พรหมมา 15 01 2562 เวลา 13 00
122. 20190108141316 นางสุภา  พรหมมา นักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 083 7271279 จองคู่กับ นางสาวสมถวิล ชาริโท 15 01 2562 เวลา 13 00
123. 20190108161347 นางสาวเทวรัตน์  รุ่งแสง นักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0895793740 จองคู่กับ นางสาววรุณี ศรีไสย์ 15 01 2562 เวลา 13 00
124. 20190109111540 นางสาวจิราลักษณ์  ใจทัด นักวิชาการเงินและบัญชี รพช ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร - จองคู่กับ นางนิตยา ใจวงษ์ 15 01 2562 เวลา 13 00
125. 20190110100334 นางนิธินันท์  ราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 089 8460034 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 14 00
126. 20190110100458 นางสาวลัดดาวัลย์  บุญเสริม นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 098 9649937 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 14 00
127. 20190111084006 นางสาวสุริญญา  ระหาร เจ้าพนักงานธุรการ ประกันสุขภาพ รพ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 045 669317 จองคู่กับ นางสาวพลอยนภัส จันทศรี 15 01 2562 เวลา 13 00
128. 20190111084211 นางสาวนางสาวพลอยนภัส  จันทศรี นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 045 669317 จองคู่กับ นางสาวสุริญญา ระหาร 15 01 2562 เวลา 13 00
129. 20190111095532 นายสุชาติ  ต้นเชื้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.พนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0872233797 จองคู่กับ 15 01 2562 เวลา 19.00
130. 20190111112922 นายกล้า  นิระบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 0807723603 จองคู่กับ นายวิทยา พิมเครือ 15 01 2562 เวลา 13 00
131. 20190111113126 นายวิทยา  พิมเครือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 0807723603 จองคู่กับ นายกล้า นิระบุตร 15 01 2562 เวลา 13 00
 ส่งออกเป็น Excel
หมดเขตลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |